Home / Dokumenti / Statut / Statut


Statut Hrvatskih laburista - Stranke rada (2010. do 2014.)

Temeljem članka 10. Zakona o političkim strankama(Narodne novine 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) Sabor Hrvatskih laburista - Stranke rada na zasjedanju dana 27. veljače 2010. donio je sljedeći

STATUT
Hrvatskih laburista - Stranke rada

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
(1) Hrvatski laburisti - Stranka rada(u daljnjem tekstu Stranka) politička je stranka, osnovana u svrhu udruživanja državljana Republike Hrvatske kojima je rad osnova osobnog i društvenog napretka, moralnih vrijednosti, kao i sredstvo da svoju političku volju izraze zastupanjem u predstavničkim tijelima u Republici Hrvatskoj, Europskom parlamentu i na funkcijama čiji se izbor vrši neposrednim izborima(Predsjednik Republike, općinski načelnici, gradonačelnici, župani).

Članak 2.
(1) Naziv stranke je: Hrvatski laburisti - Stranka rada. Sjedište Stranke je u Zagrebu. Adresu sjedišta utvrđuje Predsjedništvo. Promjenu sjedišta utvrđuje Nacionalno vijeće.

Članak 3.
(1) Stranka djeluje u Republici Hrvatskoj.
(2) Stranka može se učlaniti ili udružiti u srodne domaće i međunarodne organizacije i sudjelovati u njihovom radu odlukom Nacionalnog vijeća.

Članak 4.
(1) Stranka ima svoj pečat i znak. Pečat je četvrtastog oblika s tekstom «Hrvatski laburisti - Stranka rada - Zagreb».
(2) Pečate imaju podružnice Stranke s tekstom „Hrvatski laburisti - Stranka rada - naziv podružnice i ogranci s tekstom „Hrvatski laburisti - Stranka rada - naziv ogranka.
(3) Znak je tipografski u dvije boje: plavoj i narančastoj. Riječi „Hrvatski laburisti" u dva reda nalaze se iznad četverokuta i u plavoj su boji. Riječi „Stranka rada" smještene su u dva reda unutar četverokuta narančaste boje. Slova „A" u riječi „RADA" sadrže obrise strelice koja pokazuje smjer prema gore.

Članak 5.
(1) Stranku predstavlja i zastupa predsjednik Stranke.
(2) U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik kojega za to ovlasti Nacionalno vijeće.

Članak 6.
(1) Rad Stranke je javan. Javnost se može isključiti iz rada pojedinih tijela kada se odlučuje o unutarstranačkim pitanjima.

ČLANSTVO

Članak 7.
(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, koji prihvaća Statut i Program.
(2) Članom Stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u Registar članova. Sastavni dio pristupnice je i izjava da ne postoje prepreke za članstvo utvrđene u stavku 4. i 5. ovog članka. Registar članova vodi Tajnik.
(3) Članom Stranke ne može postati građanin koji je član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.
(4) Članom Stranke ne može biti nitko tko je osuđen za kaznena djela korupcije, gospodarskog kriminala, organiziranog kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, RH i vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom.
(5) U slučaju da se protiv člana Stranke pokrene kazneni postupak za kaznena dijela utvrđena u stavku 4. ovog članka sva članska prava i obaveze odlukom Suda časti stavljaju se u mirovanje.

Članak 8.
(1) Član Stranke ostvaruje prava u ogranku kojem pripada, te sudjeluje u radu svih tijela kojih je član, u političkom oblikovanju Stranke, raspravljanju, predlaganju, podnošenju zahtijeva te odlučivanju na sjednicama.
(2) Obveza je člana redovito dolaziti na sastanke organizacija odnosno tijela kojih je član, pridržavati se Statuta, Pravilnika i Etičkog kodeksa ponašanja.
(3) Članovi rad Stranke mogu pomagati dobrovoljnim prilozima, donacijama u novcu ili robi i uslugama u skladu s važećim propisima.

Članak 9.
(1) Svaki član pripada ogranku Stranke prema mjestu prebivališta.
(2) U slučaju promjene mjesta prebivališta, član je dužan odmah odjaviti se u postojećom ogranku kao uvjet upisa u drugi ogranak.

Članak 10.
(1) Članstvo u Stranci prestaje:
(a) istupom, danom dane pisane izjave o istupanju,
(b) učlanjenjem u drugu stranku,
(c) isključenjem iz Stranke, odlukom Suda časti.
(d) smrću,
(e) kandidiranjem na izborima kao kandidat druge stranke ili nezavisnom
kandidaturom, temeljem javno objavljene kandidature samog člana ili
temeljem objave službene kandidature od strane nadležnog izbornog
povjerenstva,
(f) danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
(2) Prestanak članstva upisuje se u registar članova.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA STRANKE

Članak 11.
(1) Stranka se osniva na teritorijalnom načelu, slijedeći teritorijalni ustroj Republike Hrvatske.
(2) Temeljni ustrojstveni oblik jest ogranak.
(3) Ogranak se osniva za područje općine odnosno grada.
(4) Podružnica se osniva za područje županije odnosno Grada Zagreba.
(5)Uvjete i način osnivanja podružnica i ogranka te način rada, regulira se
Pravilnikom o ustroju Stranke.

Članak 12.
(1) Središnja tijela Stranke su:
- Sabor,
- Nacionalno vijeće,
- Predsjedništvo,
- Predsjednik,
- Tajnik,
- Sud časti,
- Nadzorni odbor i
- Statutarna komisija.
(2) Sazivanje sjednica svih središnjih tijela stranke vrši se elektronskom poštom.
(3) Dokumenti o kojima se vodi javna rasprava u Stranci kao i prijedlozi akata i odluka za sjednice svih središnjih tijela Stranke objavljuju se na web stranicama Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim članovima Stranke, članovima središnjih tijela, podružnicama i ograncima.
(4) Nakon usvajanja od strane nadležnog tijela, svi dokumenti objavljuju se na web stranicama Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim tijelima, članovima i ustrojstvenim oblicima Stranke.

SABOR STRANKE

Članak 13.
(1) Sabor Stranke najviše je programsko, statutarno i izborno tijelo Stranke.
(2) Sabor čine:
a) delegati ogranaka čiji je broj razmjeran broju članova pojedinog ogranka,
b) predsjednici podružnica i
c) članovi Nacionalnog vijeća.

Članak 14.
(1) Postupak izbora delegata za Sabor Stranke i kriteriji utvrđuju se Pravilnikom o ustroju Stranke.

Članak 15.
(1) Sabor se saziva u redovnom i izvanrednom zasjedanju.
(2) Redovno zasjedanje Sabora je svake četvrte godine, kada je to izborni Sabor na kojem se biraju i opozivaju središnja tijela Stranke ili se usvajaju programski dokumenti.
(3) Redovno zasjedanje Sabora saziva Predsjedništvo.
(4) Ukoliko Predsjedništvo ne sazove Sabor u utvrđenom roku, Sabor može sazvati Nacionalno vijeće.
(5) Izvanredno zasjedanje Sabora saziva predsjednik Stranke samostalno, ili na temelju odluke Predsjedništva.
(6) Izvanredno sazivanje Sabora mora sazvati i Nacionalno vijeće Stranke ukoliko se za to izjasne dvije trećine njegovih članova ili na zahtjev više od polovice podružnica Stranke.
(7) Na zasjedanju izvanrednog Sabora Stranke razmatraju se samo pitanja zbog kojih je Sabor sazvan.

Članak 16.
(1) Sabor Stranke dužan je sazivatelj sazvati najmanje 30 dana prije njegovog održavanja s prijedlogom dnevnog reda.

Članak 17.
(1) Predsjednik Stranke predsjeda sjednicom Sabora do izbora radnog predsjedništva a u skladu sa Poslovnikom koji donosi Sabor.
(2) Odluke Sabora Stranke smatraju se pravovaljanim, ako u njegovom radu sudjeluje 2/3 članova i delegata potvrđenih iz članka 13. stavka 2. ovog Statuta.
(3) Pravovaljanost odluka Sabora postignuta je ako su izglasane(javno ili tajno) natpolovičnom većinom nazočnih članova osim izbora utvrđenih u članku 45. stavak 3. i 4. ovog Statuta.
(4) Način izbora dužnosnika i članova središnjih tijela Stranke i pravovaljanost izbora utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.
(5) Izabranim dužnosnicima, članovima središnjih tijela i ustrojstvenih oblika redovni mandat traje četiri godine.

Članak 18.
(1) Sabor Stranke
a) utvrđuje temeljna načela politike Stranke,
b) usvaja program Stranke,
c) donosi Statut Stranke, te izmjene i dopune Statuta,
d) razmatra i usvaja izvješće o radu predsjednika Stranke, Nacionalnog vijeća i Nadzornog odbora,
e) bira i opoziva:
- predsjednika Stranke - na prijedlog Nacionalnog vijeća,
- četiri potpredsjednike Stranke- na prijedlog Nacionalnog vijeća,
- tajnika - na prijedlog Nacionalnog vijeća,
- članove Nacionalnog vijeća - na prijedlog podružnica i
- Nadzorni odbor, Sud časti i Statutarnu komisije na prijedlog podružnica,
f) donosi zaključke, deklaracije ili rezolucije o svim bitnim pitanjima koja se tiču života i rada Stranke, društvenih, političkih, socijalnih i gospodarskih prilika u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji,
g) donosi odluke o udruživanju s drugim strankama i
h) donosi odluku o prestanku rada Stranke.

Članak 19.
(1) Sabor može prenijeti slijedeće ovlasti iz svoje nadležnosti na Nacionalno vijeće: donošenje programskih dokumenata za pojedina područja, razrješenja i imenovanja članova središnjih tijela u slučajevima prestanka članstva ali najviše do 1/3 članstva pojedinog središnjeg tijela. Ovu odluku Sabor donosi dvotrećinskom većinom nazočnih.

NACIONALNO VIJEĆE STRANKE

Članak 20.
(1) Nacionalno vijeće je najviše tijelo Stranke između dvaju zasjedanja Sabora.
(2) Nacionalno vijeće koordinira rad Stranke i samostalno odlučuje u okviru politike utvrđene na Saboru a sukladno programu i Statutu.
(3) Nacionalno vijeće čine:
a) predsjednik Stranke,
b) četiri potpredsjednika Stranke,
c) tajnik Stranke,
d) članovi predsjedništva,
e) predsjednici podružnica i
f) pedeset(50) članova koje bira Sabor.

Članak 21.
(1) Redovni mandat Nacionalnog vijeća Stranke traje četiri godine ili do opoziva koji je u nadležnosti Sabora.
(2) Konstituirajući sjednica Nacionalnog vijeća mora biti sazvana u roku 30 dana nakon održanog Sabora a saziva je predsjednik Stranke.
(3) Na konstituirajućoj sjednici Nacionalnog vijeća bira se predsjednik i dva zamjenika.
(4) Sjednice Nacionalnog vijeća održavaju se po potrebi a najmanje četiri puta godišnje.
(5) Nacionalno vijeće usvaja:
a) Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju - na prijedlog Nadzornog odbora,
b) Pravilnik o ustroju Stranke - na prijedlog Predsjedništva i
c) Etički kodeks - na prijedlog Suda časti.
(6) Nacionalno vijeće donosi odluke o predizbornim i postizbornim koalicijama s drugima strankama na nivou Republike Hrvatske.
(7) Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva Saboru Stranke predlaže liste kandidate za izbor predsjednika potpredsjednike i tajnika Stranke.
(8) Nacionalno vijeće donosi odluku o ulasku Stranke u koaliciju stranka radi formiranja parlamentarne većine u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom glasova svih članova vijeća.
(9) Nacionalno vijeće bira i opoziva pet(5) članova Predsjedništva na prijedlog predsjednika Stranke tajnim glasovanjem.

Članak 22.
(1) Nacionalno vijeće ima pravo zatražiti uvid u rad i odluke svih tijela i ustrojstvenih oblika Stranke, osim Sabora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.
(2) Nacionalno vijeća Stranke može poništiti određenu odluku tijela iz stavka 1. ovog članka, ukoliko ocjeni da je protivna odlukama Nacionalnog vijeća, Sabora ili programa Stranke.
(3) Nacionalno vijeće može Statutarnoj komisiji predložiti poništenje odluka o izboru ili imenovanju svih tijela Stranke, osim one u nadležnosti Sabora.
(4) Protiv suspenzivnih odluka Nacionalnog vijeća Stranke tijela izjavljuju žalbu Saboru Stranke.
(5) Nacionalno vijeće radi u skladu s poslovnikom, a odluke su pravovaljane ukoliko sjednici prisustvuje natpolovičan broj ukupnog članstva, te se za njih izjasni natpolovična većina nazočnih članova, osim ako je Statutom, pravilnicima ili poslovnikom predviđena druga većina za pravovaljanost odluka.

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI

Članak 23.
(1) Predsjednik Stranke predstavlja i zastupa Stranku te odgovara za njezin rad.
(2) U tom smislu predsjednik:
a) brine o provođenju odluka i zaključaka Sabora, Nacionalnog vijeća i Predsjedništva,
b) smatra se najodgovornijim za promidžbu i ugled Stranke,
c) predlaže Nacionalnom vijeću izbor i opoziv, te potvrdu izbora odnosno imenovanja, članova tijela Stranke a prema odredbama ovog Statuta i Pravilnika,
d) predlaže Nacionalnom vijeću odluku o raspuštanju podružnica i ogranaka i imenovanje povjerenika Stranke,
e) donosi odluku o suspenziji predsjednika podružnice ili ogranka i o tome odmah izvješćuje Statutarnu komisiju i Sud časti i
f) donosi odluku o suspenziji člana Stranke u uvjetima iz članka 10. stavka 1, točke e) i f). statuta i o tome odmah izvješćuje Statutarnu komisiju i Sud časti.

Članak 24.
(1) Predsjednik Stranke može na prijedlog bilo kojeg tijela ili na vlastiti poticaj pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti protiv onog člana Stranke, a iz sastava bilo kojeg stranačkog tijela, ukoliko postoji osnovana sumnja o njegovom djelovanje suprotno Statutu, Etičkom kodeksu ili programu Stranke.
(2) Predsjednik Stranke zabraniti će privremeno upis u registar članova svakog kandidata za člana ukoliko postoji saznjanje da za to postoje prepreke za članstvo u Stranci utvrđene u članku 7. stavku 4. ovog statuta i o tome odmah izvijestiti Statutarnu komisiju i prosljediti Sudu časti na postupanje i odlučivanje.

Članak 25.
(1) Predsjednik može donijeti odluku o suspenziji člana, uz uvjet istovremenog podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka Sudu časti.
(2) Potpredsjednici pomažu predsjedniku u radu Stranke u cjelin i Predsjedništva, osnivanju ogranka i podružnica i utvrđivanu prijedloga koji se upućuju Predsjedništvu.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 26.
(1) Predsjedništvo Stranke središnje je upravno i izvršno stranačko tijelo koje provodi odluke Sabora i zaključke Nacionalnog vijeća, te rješava sve bitne tekuće političke i organizacijske poslove Stranke. Članovi Predsjedništva su najodgovorniji za ustroj i promidžbu Stranke na određenom području, a njihov rad koordiniraju predsjednik i tajnik Stranke.
(2) Predsjedništvo Stranke čine:
a) predsjednik Stranke,
b) četiri potpredsjednika,
c) predsjednik Nacionalnog vijeća i
d) tajnik.
e) pet(5) članova koje bira Nacionalno vijeće.
(3) Predsjedništvo Stranke raspisuje kandidacijski postupak za izbor svih funkcija i članova tijela Stranke koji se biraju na Saboru Stranke. Nakon završenog kandidacijskog postupka, liste kandidata dostavlja Nacionalnom vijeću.
(4) Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova od ukupnog broja članova.

Članak 27.
(1) Predsjedništvo Stranke sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u 60 dana. Sjednice Predsjedništva u pravilu saziva i njima ravna Predsjednik Stranke, a ukoliko je spriječen ili zbog odsutnosti, sazivatelj može biti jedan od dopredsjednika kojeg za tu priliku odredi predsjednik.

Članak 28.
(1) Predsjedništvo može osnovati i prema potrebi opozvati stručno-radne odbore kao svoja pomoćna tijela.
(2) Članovi Odbora su članovi Stranke.
(3) Iznimno, član Odbora može biti i osoba koja nije član Stranke, uz uvjet da nije član druge stranke. Odbori za svoj rad odgovaraju i podnose izvještaj Predsjedništvu.

Članak 29.
(1) Predsjedništvo radi po Poslovniku kojeg samo donosi, a o administrativno-stručnim poslovima Predsjedništva brine tajnik Stranke.

TAJNIK

Članak 30.
(1) Tajnik Stranke ravna radom Središnjeg ureda Stranke sukladno odlukama Predsjedništva i Nacionalnog vijeća Stranke i vodi Registar članova.
(2) Ustroj i zadaće Središnjeg ureda Stranke uređuju se Pravilnikom o radu Središnjeg ureda koji usvaja Predsjedništvo, a na prijedlog tajnika.

Članak 31.
(1) Tajnik obavlja poslove organizacijske, administrativno-stručne i političke prirode, a u skladu sa odlukama i zaključcima Predsjedništva i Nacionalnog vijeća.
(2) Tajnik je zadužen za vođenje financija Stranke, te skrbi o izradi godišnjeg plana prihoda i rashoda, izvještaja o ostvarenju plana i donošenja odgovarajućih odluka u svezi s ostvarivanjem tog plana.
(3) Tajnika bira i opoziva Sabor Stranke.
(4) Tajnik je za svoj rad neposredno odgovoran predsjedniku, Predsjedništvu, Nacionalnom vijeću i Saboru.

NADZORNI ODBOR

Članak 32.
(1) Nadzorni odbor broji pet članova koje bira i opoziva Sabor a koji nadzire materijalno i financijsko poslovanje svih dijelova i tijela Stranke.
(2) Na konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjednik Stranke, članovi odbora biraju predsjednika i tajnika odbora iz redova članova.
(3) Način rada i odlučivanja utvrđuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke.
(4) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Saboru Stranke.

Članak 33.
(1) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Stranke.

SUD ČASTI

Članak 34.
(1) Sud časti ima 5 člana čiji se izbor i opoziv provodi na Saboru Stranke.
(2) Sud časti je mjerodavan za donošenje odluka u stegovnim postupcima, postupcima suspenzija i postupku zabrane upisa u registra članova Stranke.
(3) Članove Suda časti bira Sabor na mandat od četiri godine.
(4) Članovi Suda časti ne mogu biti članovi drugih tijela Stranke.
(5) Na svojoj prvoj sjednici koju saziva predsjednik Stranke članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika i tajnika.
(6) Način rada i odlučivanja Suda časti utvrđuje se Etičkim kodeksom kojega na prijedlog Suda časti usvaja Nacionalno vijeće.
(7) U odlukama iz članka 10. točke e) i f) te članka 24.stavka 2. Sud časti nadležan je meritum stvari sukladnu Etičkom kodeksu.

STATUTARNA KOMISIJA

Članak 35.
(1) Statutarna komisija ima pet člana a bira i opoziva ju Sabor Stranke na mandat od četiri godine.
(2) Konstituirajuću sjednicu Statutarne komisije saziva predsjednik Stranke na kojoj članovi iz svojih redova biraju predsjednika i tajnika.
(3) Način rada i odlučivanja Statutarne komisije utvrđuje se poslovnikom Statutarne komisije.

Članak 36.
(1) Statutarna komisija nadležna je za kontrolu statutarnosti svih odluka svih tijela Stranke.
(2) Ukoliko u postupku nadzora Statutarna komisija utvrdi da je pojedina odluka tijela Stranke nestatutarna, o tome donosi obrazloženu odluku kojom utvrđuje rok u kojemu tijelu koje je odluku donijelo mora izvršiti usklađivanje sa Statutom ili spornu odluku staviti izvan snage.
(3) Ukoliko tijelo čiju je odluku Statutarna komisija proglasila nestatutarnom u danom roku ne izvrši usklađivanje ili je ne stavi izvan snage, Statutarna će komisija poništiti odluku.
(4) Žalba na odluku Statutarne komisije upućuje se Saboru Stranke.
(5) Ukoliko bi sporna odluka mogla nanijeti stranci materijalnu ili financijsku štetu ili narušiti ugled Stranke, Statutarna komisija će svojom odlukom poništiti odluku bez roka za usklađivanje.

Članak 37.
(1) U postupcima iz članka 10. točke e) i f) te članka 24. stavka 2. Statutarna komisija ovlaštena je kontrolirati proceduru donošenja odluka sukladnu Statutu i pravilnicima Stranke i svoje mišljenje dostavlja Sudu časti.

Članak 38.
(1) U žalbenim postupcima na odluke iz članka 10., točke e) i f) te članka 24. stavka 2. odlučujuća je odluka Suda časti.

Članak 39.
(1) Statutarna komisija vodi i nadzire kandidacijski postupak za izbore na Saboru Stranke i ima ulogu kandidacijske komisije Sabora Stranke.

PODRUŽNICE I OGRANCI STRANKE

Članak 40.
(1) Podružnica Stranke osniva se za područje županije odnosno grada Zagreba. Nazivi podružnica su: Podružnica Hrvatskih laburista - Stranke rada i ime županije.
(2) Podružnica se može osnovati ako na području županije djeluju najmanje 3 ogranka.
(3) Tijela podružnice su:
a) skupština,
b) izvršni odbor,
c) predsjednik i
d) tajnik.
(4) Skupštinu čine svi članovi u podružnicama do 100 članova.
(5) U podružnicama s više od 100 članova skupštinu čine delegati ogranaka po principu na svakih deset započetih članova po jedan delegat.
(6) Skupština bira izvršni odbor, predsjednika i tajnika podružnice.
(7) Način rada i izbora u podružnicama utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.

Članak 41.
(1) Ogranci Stranke osnivaju se za područje općine ili grada. Nazivi ogranaka su: Ogranak Hrvatskih laburista - Stranke rada, ime općine ili grada.
(2) Ogranak se može osnovati ako na području općine ili grada ima najmanje 10 članova.
(3) Tijela ogranka su:
a) skupština,
b) izvršni odbor,
c) predsjednik i
d) tajnik.
(4) U ograncima do 50 članova skupštinu čine svi članovi.
(5) U ograncima s više od 50 članova, odluke skupštine pravovaljane su ako je prisutno više od 25% članova.
(6) Skupština bira izvršni odbor, predsjednika i tajnika ogranka.
(7) Način rada i izbora u ograncima utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.

Članak 42.
(1) Podružnice i ogranci Stranke nemaju status pravnih osoba.

POVJERENIK

Članak 43.
(1) Ako na nekom području ne postoji podružnica, a okolnosti ukazuju na potrebu osnivanja podružnice, Predsjedništvo Stranke imenovati će za to područje povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo po predviđenoj proceduri za uspostavu buduće podružnice ili njenu obnovu.
(2) Rok za osnivanje podružnice je šest mjeseci od dana imenovanja povjerenika, a protekom tog roka pokreče se postupak ponovnog imenovanja povjerenika ili Predsjedništvo izravno provodi osnivanje podružnice Stranke.

Članak 44.
(1)Ako na nekom području ne postoji ogranak, a okolnosti ukazuju na potrebu osnivanja ogranka, Predsjedništvo Stranke imenovat će za to područje povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo po predviđenoj proceduri za uspostavu budućeg ogranka ili njegovu obnovu.
(2) Rok za osnivanje ogranka je šest mjeseci od dana imenovanja povjerenika, a protekom tog roka pokreče se postupak ponovnog imenovanja povjerenika ili Predsjedništvo izravno provodi osnivanje ogranka Stranke

IZBORI, KANDIDIRANJE I OPOZIV

Članak 45.
(1) Svaki član ima se pravo pod jednakim uvjetima kandidirati za sve dužnosti u stranci. Kandidatura člana Stranke za funkciju predsjednika, potpredsjednika i tajnika Stranke pravovaljana je ako je u pisanom obliku podržana od najmanje 10% članova Stranke ili 20 % delegata Sabora.
(2) Svi izbori za članove tijela Stranke su tajni.
(3) Za pravovaljani izbor kandidati za dužnosnike i članove središnjih tijela moraju dobiti većinu ukupnog broja članova tijela koji vrši izbor.
Za pravovaljani izbor tijela ogranka i podružnica kandidati moraju dobiti većinu glasova prisutnih.
(4) Ukoliko se u prvom krugu ne izvrši izbor prema stavku 3.ovog članka, u drugom krugu izabrani je onaj kandidat/kandidati koji su dobili najviše glasova pod uvjetom da to nije manje od 1/4 od broja članova tijela koji je izbor vršilo.
(5) Način kandidiranja i postupak biranja članova tijela Stranke koji nije utvrđen ovim statutom, utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.

NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA

Članak 46.
(1) Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskom parlamentu nominiraju:
a) za predsjednika Republike, zastupnike u Saboru RH i Europskom parlamentu, Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva,
b) za vijećnike u općinskim i gradskim vijećima, izvršni odbori ogranka,
c) za vijećnike u županijskim skupštinama/skupštini grada Zagreba, izvršni odbor podružnice,
d) za kandidate za načelnike općina i gradonačelnike, skupština ogranka uz prethodnu mišljenje Predsjedništva Stranke,
e) za kandidate za župana/gradonačelnika Zagreba, skupština podružnice uz prethodnu mišljenje Predsjedništva Stranke,
f) za kandidate za tijela mjesne samouprave, izvršni odbori ogranaka odnosno podružnica,
g) za odluku o predizbornom ili postizbornom koaliranju s drugom strankom ili strankama ogranak i podružnica mora zatražiti prethodnu mišljenje Predsjedništva,
h) ukoliko su odluke iz točki d), e) i g) ovog članka suprotne prethodnom mišljenju Predsjedništva Stranke, pravovaljane su ako su usvojene većinom glasova ukupnog broja članova skupštine ogranka ili podružnice.

STATUT I DRUGI STRANAČKI AKTI

Članak 47.
(1) Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u Stranci. Detaljniji unutarnji ustroj utvrđuje se Pravilnikom o ustroju.
(2) Statut se donosi u postupku propisanom ovim Statutom.

Članak 48.
(1) Postupak donošenja Statuta te njegovih izmjena i dopuna mogu pokrenuti članovi i/ili tijela Stranke.
(2) Prijedlozi u smislu stavka 1. ovog članka dostavljaju se Nacionalnom vijeću koje je dužno očitovati se o svakom prijedlogu i o tome izvijestiti predlagatelja.

Članak 49.
(1) O nacrtu Statuta, odnosno nacrtima izmjena i/ili dopuna Statuta, organizira se javna rasprava u podružnicama i ograncima.
(2) Primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave dostavljaju se Nacionalnom vijeću koje utvrđuje prijedlog Statuta.
(3) Statut i izmjene i/ili dopune Statuta donosi Sabor Stranke.

Članak 50.
(1) Ovaj Statut tumači Sabor Stranke a između dva zasjedanja Sabora, Statutarna komisija.

MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 51.
(1) Stranka neprofitna je organizacija.
(2) Stranka ostvaruje prihode:
a) od priloga,
b) od donacija,
c) od tvrtki u vlasništvu Stranke,
d) sredstvima dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Stranke, sukladno zakonskim propisima,
e) iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave i
f) iz drugih izvora, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima o financiranju političkih stranaka.
(3) Financijsko poslovanje vodi se putem žiro-računa Stranke.

Članak 52.
(1) Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donijet, a donosi ga Nacionalno vijeće.
(2) Po završetku godine za koju je donijet financijski plan, Nacionalno vijeće utvrđuje završni račun i izvješće na temelju završnog računa i izvješća što ga podnosi tajnik Stranke.
(3) Način financijsko-materijalnog poslovanja Stranke utvrđuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju kojega usvaja Nacionalno vijeće na prijedlog Nadzornog odbora.

Članak 53.
(1) Stranka prestaje postojati:
a) odlukom tijela državne vlasti,
b) odlukom Sabora Stranke, i to ako je donese najmanje dvije trećine ukupnog broja članova Sabora, ili
c) spajanjem ili pripajanjem sa drugom političkom strankom
(2) Za spajanje ili pripajanju s nekom drugom političkom strankom, potrebna je
odluka najmanje dvije trećine ukupnog broja delegata Sabora.
(3) U slučaju prestanka rada Stranke sva imovina Stranke pripada pravnim osobama koje se bave humanitarnim radom a koje odredi Sabor.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
(2) Nacionalno vijeće u roku od 90 dana od dana održavanja osnivačkog Sabora Stranke usvojiti će: Pravilnik o ustroju Stranke, Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju i Etički kodeks.

Članak 55.
(1) Status člana na osnivačkom Saboru imaju svi osnivači Stranke.
(2) Predlagatelj svih dokumenata na osnivačkom Saboru je inicijativni odbor za osnivanje Stranke.
(3) Kandidacijski postupak za izbor svih tijela Stranke na osnivačkom Saboru vodi inicijativni odbor za osnivanje Stranke.
(4) Na osnivačkom Saboru izabrati će se 25 članova Nacionalnog vijeća iz redova osnivača stranke.(Članak 20. stavak.3 točka f) i jedan potpredsjednik(članak 18.točka e).
(5) Na osnivačkom Saboru osobna kandidatura(članak 46. točka 1.) za člana tijela Stranke pravovaljana je ako je podržana od najmanje 10 delegata.
(6) Nakon što Stranka osnuje najmanje pedeset ogranka u najmanje deset podružnica i u registar stranke bude upisano više od dvije tisuće članova, Nacionalno vijeće sazvati će prvo redovno zasjedanje Sabora Stranke.Na prvom redovnom zasjedanu Sabor će izvršiti izbor svih dužnosnika i članova središnjih tijela Stranke.
(7) O ispunjavanju uvjeta iz stavka 6. ovog članka tajnik Stranke izvješćuje Predsjedništvo i Nacionalno vijeće koje u roku od 30 dana od zaprimanja izvješća tajnika mora donijeti odluku o sazivanju prvog redovnog zasjedanja Sabora.

Predsjednik: Dragutin Lesar

 

Link Tumačenja Statuta (pdf)


Laburisti

http://www.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=4